summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorAshish Gupta <ashish.gupta@caviumnetworks.com>2018-07-31 19:46:25 +0530
committerPablo de Lara <pablo.de.lara.guarch@intel.com>2018-08-30 05:10:50 +0200
commit0b5284ad575d542a8a26eaa5fe8d34aba9f8b59b (patch)
treead8a9709137855323d3240c75dda686163ad7a59
parent1bc489ca096bd80064032a9ce06f7dcb9d0d525e (diff)
downloaddpdk-0b5284ad575d542a8a26eaa5fe8d34aba9f8b59b.zip
dpdk-0b5284ad575d542a8a26eaa5fe8d34aba9f8b59b.tar.gz
dpdk-0b5284ad575d542a8a26eaa5fe8d34aba9f8b59b.tar.xz
crypto/openssl: replace macros by static inline functions
Replace macros by static inline functions in openssl version compatibility layer Signed-off-by: Sunila Sahu <sunila.sahu@caviumnetworks.com> Signed-off-by: Shally Verma <shally.verma@caviumnetworks.com> Signed-off-by: Ashish Gupta <ashish.gupta@caviumnetworks.com> Acked-by: Akhil Goyal <akhil.goyal@nxp.com>
-rw-r--r--drivers/crypto/openssl/compat.h265
-rw-r--r--drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd.c10
-rw-r--r--drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd_ops.c12
3 files changed, 188 insertions, 99 deletions
diff --git a/drivers/crypto/openssl/compat.h b/drivers/crypto/openssl/compat.h
index 45f9a33..eecb7d3 100644
--- a/drivers/crypto/openssl/compat.h
+++ b/drivers/crypto/openssl/compat.h
@@ -7,101 +7,190 @@
#if (OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L)
-#define set_rsa_params(rsa, p, q, ret) \
- do {rsa->p = p; rsa->q = q; ret = 0; } while (0)
-
-#define set_rsa_crt_params(rsa, dmp1, dmq1, iqmp, ret) \
- do { \
- rsa->dmp1 = dmp1; \
- rsa->dmq1 = dmq1; \
- rsa->iqmp = iqmp; \
- ret = 0; \
- } while (0)
-
-#define set_rsa_keys(rsa, n, e, d, ret) \
- do { \
- rsa->n = n; rsa->e = e; rsa->d = d; ret = 0; \
- } while (0)
-
-#define set_dh_params(dh, p, g, ret) \
- do { \
- dh->p = p; \
- dh->q = NULL; \
- dh->g = g; \
- ret = 0; \
- } while (0)
-
-#define set_dh_priv_key(dh, priv_key, ret) \
- do { dh->priv_key = priv_key; ret = 0; } while (0)
-
-#define set_dsa_params(dsa, p, q, g, ret) \
- do { dsa->p = p; dsa->q = q; dsa->g = g; ret = 0; } while (0)
-
-#define get_dh_pub_key(dh, pub_key) \
- (pub_key = dh->pub_key)
-
-#define get_dh_priv_key(dh, priv_key) \
- (priv_key = dh->priv_key)
-
-#define set_dsa_sign(sign, r, s) \
- do { sign->r = r; sign->s = s; } while (0)
-
-#define get_dsa_sign(sign, r, s) \
- do { r = sign->r; s = sign->s; } while (0)
-
-#define set_dsa_keys(dsa, pub, priv, ret) \
- do { dsa->pub_key = pub; dsa->priv_key = priv; ret = 0; } while (0)
-
-#define set_dsa_pub_key(dsa, pub_key) \
- (dsa->pub_key = pub_key)
-
-#define get_dsa_priv_key(dsa, priv_key) \
- (priv_key = dsa->priv_key)
+static __rte_always_inline int
+set_rsa_params(RSA *rsa, BIGNUM *p, BIGNUM *q)
+{
+ rsa->p = p;
+ rsa->q = q;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_rsa_crt_params(RSA *rsa, BIGNUM *dmp1, BIGNUM *dmq1, BIGNUM *iqmp)
+{
+ rsa->dmp1 = dmp1;
+ rsa->dmq1 = dmq1;
+ rsa->iqmp = iqmp;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_rsa_keys(RSA *rsa, BIGNUM *n, BIGNUM *e, BIGNUM *d)
+{
+ rsa->n = n;
+ rsa->e = e;
+ rsa->d = d;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dh_params(DH *dh, BIGNUM *p, BIGNUM *g)
+{
+ dh->p = p;
+ dh->q = NULL;
+ dh->g = g;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dh_priv_key(DH *dh, BIGNUM *priv_key)
+{
+ dh->priv_key = priv_key;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dsa_params(DSA *dsa, BIGNUM *p, BIGNUM *q, BIGNUM *g)
+{
+ dsa->p = p;
+ dsa->q = q;
+ dsa->g = g;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dh_pub_key(DH *dh, const BIGNUM **pub_key)
+{
+ *pub_key = dh->pub_key;
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dh_priv_key(DH *dh, const BIGNUM **priv_key)
+{
+ *priv_key = dh->priv_key;
+}
+
+static __rte_always_inline void
+set_dsa_sign(DSA_SIG *sign, BIGNUM *r, BIGNUM *s)
+{
+ sign->r = r;
+ sign->s = s;
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dsa_sign(DSA_SIG *sign, const BIGNUM **r, const BIGNUM **s)
+{
+ *r = sign->r;
+ *s = sign->s;
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dsa_keys(DSA *dsa, BIGNUM *pub, BIGNUM *priv)
+{
+ dsa->pub_key = pub;
+ dsa->priv_key = priv;
+ return 0;
+}
+
+static __rte_always_inline void
+set_dsa_pub_key(DSA *dsa, BIGNUM *pub)
+{
+ dsa->pub_key = pub;
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dsa_priv_key(DSA *dsa, BIGNUM **priv_key)
+{
+ *priv_key = dsa->priv_key;
+}
#else
-#define set_rsa_params(rsa, p, q, ret) \
- (ret = !RSA_set0_factors(rsa, p, q))
+static __rte_always_inline int
+set_rsa_params(RSA *rsa, BIGNUM *p, BIGNUM *q)
+{
+ return !(RSA_set0_factors(rsa, p, q));
+}
-#define set_rsa_crt_params(rsa, dmp1, dmq1, iqmp, ret) \
- (ret = !RSA_set0_crt_params(rsa, dmp1, dmq1, iqmp))
+static __rte_always_inline int
+set_rsa_crt_params(RSA *rsa, BIGNUM *dmp1, BIGNUM *dmq1, BIGNUM *iqmp)
+{
+ return !(RSA_set0_crt_params(rsa, dmp1, dmq1, iqmp));
+}
/* n, e must be non-null, d can be NULL */
-#define set_rsa_keys(rsa, n, e, d, ret) \
- (ret = !RSA_set0_key(rsa, n, e, d))
-
-#define set_dh_params(dh, p, g, ret) \
- (ret = !DH_set0_pqg(dh, p, NULL, g))
-
-#define set_dh_priv_key(dh, priv_key, ret) \
- (ret = !DH_set0_key(dh, NULL, priv_key))
-
-#define get_dh_pub_key(dh, pub_key) \
- (DH_get0_key(dh_key, &pub_key, NULL))
-
-#define get_dh_priv_key(dh, priv_key) \
- (DH_get0_key(dh_key, NULL, &priv_key))
-
-#define set_dsa_params(dsa, p, q, g, ret) \
- (ret = !DSA_set0_pqg(dsa, p, q, g))
-
-#define set_dsa_priv_key(dsa, priv_key) \
- (DSA_set0_key(dsa, NULL, priv_key))
-
-#define set_dsa_sign(sign, r, s) \
- (DSA_SIG_set0(sign, r, s))
-
-#define get_dsa_sign(sign, r, s) \
- (DSA_SIG_get0(sign, &r, &s))
-
-#define set_dsa_keys(dsa, pub, priv, ret) \
- (ret = !DSA_set0_key(dsa, pub, priv))
-
-#define set_dsa_pub_key(dsa, pub_key) \
- (DSA_set0_key(dsa, pub_key, NULL))
-#define get_dsa_priv_key(dsa, priv_key) \
- (DSA_get0_key(dsa, NULL, &priv_key))
+static __rte_always_inline int
+set_rsa_keys(RSA *rsa, BIGNUM *n, BIGNUM *e, BIGNUM *d)
+{
+ return !(RSA_set0_key(rsa, n, e, d));
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dh_params(DH *dh, BIGNUM *p, BIGNUM *g)
+{
+ return !(DH_set0_pqg(dh, p, NULL, g));
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dh_priv_key(DH *dh, BIGNUM *priv_key)
+{
+ return !(DH_set0_key(dh, NULL, priv_key));
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dh_pub_key(DH *dh_key, const BIGNUM **pub_key)
+{
+ DH_get0_key(dh_key, pub_key, NULL);
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dh_priv_key(DH *dh_key, const BIGNUM **priv_key)
+{
+ DH_get0_key(dh_key, NULL, priv_key);
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dsa_params(DSA *dsa, BIGNUM *p, BIGNUM *q, BIGNUM *g)
+{
+ return !(DSA_set0_pqg(dsa, p, q, g));
+}
+
+static __rte_always_inline void
+set_dsa_priv_key(DSA *dsa, BIGNUM *priv_key)
+{
+ DSA_set0_key(dsa, NULL, priv_key);
+}
+
+static __rte_always_inline void
+set_dsa_sign(DSA_SIG *sign, BIGNUM *r, BIGNUM *s)
+{
+ DSA_SIG_set0(sign, r, s);
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dsa_sign(DSA_SIG *sign, const BIGNUM **r, const BIGNUM **s)
+{
+ DSA_SIG_get0(sign, r, s);
+}
+
+static __rte_always_inline int
+set_dsa_keys(DSA *dsa, BIGNUM *pub, BIGNUM *priv)
+{
+ return !(DSA_set0_key(dsa, pub, priv));
+}
+
+static __rte_always_inline void
+set_dsa_pub_key(DSA *dsa, BIGNUM *pub_key)
+{
+ DSA_set0_key(dsa, pub_key, NULL);
+}
+
+static __rte_always_inline void
+get_dsa_priv_key(DSA *dsa, const BIGNUM **priv_key)
+{
+ DSA_get0_key(dsa, NULL, priv_key);
+}
#endif /* version < 10100000 */
diff --git a/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd.c b/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd.c
index 7d263ab..7cf4219 100644
--- a/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd.c
+++ b/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd.c
@@ -1564,7 +1564,7 @@ process_openssl_dsa_sign_op(struct rte_crypto_op *cop,
cop->status = RTE_CRYPTO_OP_STATUS_ERROR;
} else {
const BIGNUM *r = NULL, *s = NULL;
- get_dsa_sign(sign, r, s);
+ get_dsa_sign(sign, &r, &s);
op->r.length = BN_bn2bin(r, op->r.data);
op->s.length = BN_bn2bin(s, op->s.data);
@@ -1666,7 +1666,7 @@ process_openssl_dh_op(struct rte_crypto_op *cop,
cop->status = RTE_CRYPTO_OP_STATUS_NOT_PROCESSED;
return -1;
}
- set_dh_priv_key(dh_key, priv_key, ret);
+ ret = set_dh_priv_key(dh_key, priv_key);
if (ret) {
OPENSSL_LOG(ERR, "Failed to set private key\n");
cop->status = RTE_CRYPTO_OP_STATUS_ERROR;
@@ -1715,7 +1715,7 @@ process_openssl_dh_op(struct rte_crypto_op *cop,
cop->status = RTE_CRYPTO_OP_STATUS_NOT_PROCESSED;
return -1;
}
- set_dh_priv_key(dh_key, priv_key, ret);
+ ret = set_dh_priv_key(dh_key, priv_key);
if (ret) {
OPENSSL_LOG(ERR, "Failed to set private key\n");
cop->status = RTE_CRYPTO_OP_STATUS_ERROR;
@@ -1743,7 +1743,7 @@ process_openssl_dh_op(struct rte_crypto_op *cop,
__func__, __LINE__);
/* get the generated keys */
- get_dh_pub_key(dh_key, pub_key);
+ get_dh_pub_key(dh_key, &pub_key);
/* output public key */
op->pub_key.length = BN_bn2bin(pub_key,
@@ -1758,7 +1758,7 @@ process_openssl_dh_op(struct rte_crypto_op *cop,
__func__, __LINE__);
/* get the generated keys */
- get_dh_priv_key(dh_key, priv_key);
+ get_dh_priv_key(dh_key, &priv_key);
/* provide generated private key back to user */
op->priv_key.length = BN_bn2bin(priv_key,
diff --git a/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd_ops.c b/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd_ops.c
index de22843..4ad8fa1 100644
--- a/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd_ops.c
+++ b/drivers/crypto/openssl/rte_openssl_pmd_ops.c
@@ -875,14 +875,14 @@ static int openssl_set_asym_session_parameters(
RSA_free(rsa);
goto err_rsa;
}
- set_rsa_params(rsa, p, q, ret);
+ ret = set_rsa_params(rsa, p, q);
if (ret) {
OPENSSL_LOG(ERR,
"failed to set rsa params\n");
RSA_free(rsa);
goto err_rsa;
}
- set_rsa_crt_params(rsa, dmp1, dmq1, iqmp, ret);
+ ret = set_rsa_crt_params(rsa, dmp1, dmq1, iqmp);
if (ret) {
OPENSSL_LOG(ERR,
"failed to set crt params\n");
@@ -896,7 +896,7 @@ static int openssl_set_asym_session_parameters(
}
}
- set_rsa_keys(rsa, n, e, d, ret);
+ ret = set_rsa_keys(rsa, n, e, d);
if (ret) {
OPENSSL_LOG(ERR, "Failed to load rsa keys\n");
RSA_free(rsa);
@@ -1005,7 +1005,7 @@ err_rsa:
"failed to allocate resources\n");
goto err_dh;
}
- set_dh_params(dh, p, g, ret);
+ ret = set_dh_params(dh, p, g);
if (ret) {
DH_free(dh);
goto err_dh;
@@ -1087,7 +1087,7 @@ err_dh:
goto err_dsa;
}
- set_dsa_params(dsa, p, q, g, ret);
+ ret = set_dsa_params(dsa, p, q, g);
if (ret) {
DSA_free(dsa);
OPENSSL_LOG(ERR, "Failed to dsa params\n");
@@ -1101,7 +1101,7 @@ err_dh:
* both versions
*/
/* just set dummy public for very 1st call */
- set_dsa_keys(dsa, pub_key, priv_key, ret);
+ ret = set_dsa_keys(dsa, pub_key, priv_key);
if (ret) {
DSA_free(dsa);
OPENSSL_LOG(ERR, "Failed to set keys\n");